فعالیت های من

_

دوره های آموزشی

موسسه کارآفرینی کارشد

 

سازمان مدیریت صنعتی

 

موسسه آموزشی برهان

 

موسسه دانش پژوهان